Oprogramowanie dla urzędów miast i gmin oraz jednostek budżetowych

System RADIX Urząd

ALK+

System Wydawania Zezwoleń ALK+ jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. System ALK+ umożliwia prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rejestrację wniosków, decyzji, zezwoleń oraz oświadczeń związanych z wartością sprzedanego alkoholu, naliczanie opłat za wydawane zezwolenia oraz opłat od złożonych oświadczeń dotyczących wartości, drukowanie wykazów, dotyczących aktualnych zezwoleń oraz zezwoleń, którym upłynął termin ważności oraz drukowanie dokumentów związanych z prowadzoną ewidencją zezwoleń.

EBOI+

System EBOI+ służy do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formacie elektronicznym.

EBUD+

System Ewidencji Budynków EBUD+ służy do prowadzenia ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych za lokale, nakładów finansowych na budynek oraz rozliczania tych nakładów na wspólnoty mieszkaniowe.

EGRUN+

System Ewidencji Gruntów z SWDE EGRUN+ służy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w układzie rejestru gruntów i budynków dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów, archiwizacji jednostek rejestrowych oraz sporządzania zestawień ewidencji gruntów. Dodatkowo system umożliwia wczytywanie plików bazy danych w formacie SWDE przeznaczonych do komunikacji z innymi systemami ewidencji gruntów.

EGW+

System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów EGW+ jest przeznaczony do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, tworzenia i drukowania decyzji dotyczących opłat rocznych oraz do prowadzenia wieloletniego archiwum. W systemie przechowywane są dane podatników i ich kart podatkowych, udostępniane do przeglądania i modyfikacji.
 20150923webserviceGOK

EGZ+

System Obsługi Egzekucji EGZ+ jest przeznaczony do obsługi tytułów wykonawczych zarejestrowanych w systemie WIP+. Program rozszerza zakres funkcjonalny WIP+ i służy do usprawnienia procesu egzekucji tytułów wykonawczych.

EKO+

System Ewidencji Opłat Komunalnych EKO+ służy do naliczania opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki. Umożliwia prowadzenie ewidencji kart płatników, ryczałtów, wodomierzy i ich stanów, automatyczne naliczanie opłat z podziałem na raty wg stałej lub zmiennej stawki cenowej z uwzględnieniem podatku VAT, drukowanie list opłat, faktur i rachunków VAT, tworzenie i drukowanie zestawień m. in. stanów wodomierzy i zużycia wody, prowadzenie archiwizacji naliczonych opłat, ryczałtów, danych wodomierzy, obsługę inkasentów, podział danych pomiędzy inkasentów, wydawanie i wczytywania podzbiorów danych, a w wersji inkasenckiej pełną obsługę rejestracji w terenie do wydruku faktur VAT włącznie — we współpracy z komputerem ręcznym PSION lub komputerem klasy PALMTOP.

ELUD+

System Ewidencji Ludności ELUD+ jest wersją systemu ELUD przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows NT/200x/XP/Vista/7, z wykorzystaniem serwera baz danych. System ELUD+ posiada homologację Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA ważną do dnia 31 grudnia 2011 r.

ESO+

System Obsługi Stypendiów Oświatowych ESO+ przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z przyznawaniem i realizacją stypendiów oświatowych – socjalnych oraz motywacyjnych, a także zasiłków jednorazowych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 281, Pozycja 2781) i rozporządzeniami do tej ustawy.

EZAR+

System Obsługi Świadczeń Rodzinnych EZAR+ powstał w celu ułatwienia pracy Urzędom i Instytucjom zajmującym się obsługą świadczeń rodzinnych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228, poz. 2255).

FA+

System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+ służy do obsługi funkcji związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

FAKTURA+

System FAKTURA służy do rejestracji i drukowania faktur i rachunków sprzedaży VAT, faktur i rachunków korygujących, prowadzenia kartoteki faktur, towarów i usług oraz kartoteki płatników, bieżącej aktualizacji kartotek, modyfikacji danych oraz sporządzania dowolnych wykazów i zestawień.

FKB+

System Księgowości Budżetowej FKB+ jest wersją systemu FKB przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows NT/200x/XP/Vista/7, z wykorzystaniem serwera baz danych.

GOK+

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+ służy do gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w Urzędzie ewidencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W bazie systemu przechowywane są dane o nieruchomościach i ich właścicielach, kartoteki deklaracji i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dane o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie ich odbierania oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, rejestry wpisów i zezwoleń na wyżej wymienioną działalność oraz kartoteki sprawozdań.

INFO+

System INFO+ przeznaczony jest do udostępniania kierownictwu organu samorządowego syntetycznej informacji o osobach fizycznych i prawnych, których dane są ewidencjonowane w jednym z systemów pakietu RADIX, prowadzenia ewidencji osób fizycznych nie zarejestrowanych w systemie ELUD+ i osób prawnych, działających na terenie gminy lub posiadających zobowiązania wobec gminy oraz wymiany danych między systemami pakietu RADIX a systemami zewnętrznymi.

KADRY+

System KADRY+ służy do rejestracji danych osobowych pracowników, prowadzenia kartotek zawierających warunki i zasady zatrudnienia, przebieg pracy zawodowej, dane do ubezpieczenia ZUS i inne, prowadzenia ewidencji czasu pracy, drukowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, automatycznego aktualizowania danych związanych z liczbą lat stażu pracy, należnym dodatkiem stażowym, nagrodą jubileuszową, wykonywania dowolnych analiz i wyciągów z bazy danych na podstawie określonych przez użytkownika warunków wyboru, a w powiązaniu z systemem PŁACE+, również do automatycznego sporządzania list płac, wykazów podatkowych itp.

KASA+

System KASA+ przeznaczony jest do obsługi okienek kasowych Urzędu. Umożliwia rejestrację wpłat gotówkowych/czekowych, w szczególności wpłat za należności zarejestrowane w systemie WIP+ jako przypisy oraz wpłat pozostałych. KASA+ umożliwia także rejestrację wypłat oraz sporządzanie i wydruk raportów kasowych.

MKO+

System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+ służy do prowadzenia pełnej ewidencji mienia komunalnego (gruntów, budynków i innych obiektów), archiwizacji kart mienia komunalnego oraz sporządzania zestawień ewidencji oraz typowych raportów dla mienia komunalnego. Dodatkowo system umożliwia tworzenie kart mienia komunalnego na podstawie jednostek rejestrowych z systemu Ewidencji Gruntów EGRUN+.

NDM+

System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych NDM+ jest przeznaczony do obsługi problematyki związanej z realizacją zadań gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych.

NDZ+

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+ jest przeznaczony do rejestracji umów dzierżaw i najmu oraz do naliczania opłat z tytułu umów dzierżaw lub najmu.

NOR+

System służy do naliczania i ewidencji opłat reklamowych i kar pieniężnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774).

POGRUN+

System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN+ jest wersją systemu POGRUN przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows NT/2000/XP/Vista/7, z wykorzystaniem serwera baz danych.

POST+

System POST+ jest przeznaczony do naliczania i prowadzenia ewidencji należnych podatków od środków transportu. System może być wykorzystywany przez jednostki administracji samorządowej nie prowadzące ewidencji pojazdów, ale zobowiązane do naliczania właściwych podatków.

PŁACE+

System PŁACE+, we współpracy z systemem KADRY+, służy do automatycznego sporządzania list płac zatrudnionych pracowników i drukowania zestawień płacowych.

REJ+

System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+ służy do prowadzenia ewidencji i rejestrów wniosków/zgłoszeń, umów, decyzji/zezwoleń i naliczania związanych z nimi opłat w zakresie nie objętym dedykowanymi systemami pakietu RADIX.

STW+

System Środki Trwałe STW jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. System STW umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia jednego lub wielu płatników z podziałem na działy i użytkowników, automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym, automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmiany wartości, drukowanie tabeli amortyzacyjnej, wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych z podziałem na grupy i rodzaje oraz ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie dla poszczególnych rodzajów KŚT.

UPR+

System Nadawania Uprawnień UPR+ jest przeznaczony do centralnego zarządzania uprawnieniami we wszystkich systemach pakietu RADIX. Umożliwia on zarejestrowanie użytkowników o różnych uprawnieniach i prawach dostępu do systemów. UPR+ umożliwia także wgląd w dzienniki wykorzystania funkcji (logi) oraz komunikację między administratorem a użytkownikami.

USC+

System USC+ umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń i czynności prawnych mających wpływ na stan cywilny osób, zgodnie z zasadami prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.

WIP+

System Windykacji Opłat i Podatków WIP+ jest wersją systemu WIP przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows NT/200x/XP/Vista/7, z wykorzystaniem serwera baz danych.

WYB+

System Rejestr Wyborców WYB+ jest wersją systemu WYB przeznaczoną do pracy w środowisku Microsoft Windows NT/200x/XP/Vista/7, z wykorzystaniem serwera baz danych.